Asset Publisher

Return to Full Page

Introduction of Lab

Introduction of Lab


 

آزمایشگاه متساپ یا مدلسازی و توسعه سیستمهای انرژی پایدار با هدف مدلسازی سیستمهای انرژی با هدف توسعه دانش و فناوری مدلسازی و برنامه ریزی سیستمهای انرژی جامع با هدف ارتقای سهم انرژی های تجدیدپذیر در سیستمهای انرژی کشور در همه ابعاد تقاضای انرژی راه اندازی شده است. . در این آزمایشگاه سیستمهای انرژی فراملی، ملی، منطقه، و استانی مدلسازی شده و اثرات مختلف تغییرات شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاستگزاری بر پایداری سیستمهای انرژی تحلیل میگردد.

در مقیاس محلی برای واحدهای برزگ مصرف کننده انرژی تحلیل مصرف انرژی تدوین و پایداری سیستمهای انرژی از منظر هزینه های انرژی ، انتشار الاینده ها و اثرات بر گرمایش جهانی تجزیه و تحلیل میگردد. آزمایشگاه متساپ تلاش میکنند با روشهای مختلف مدلسازی انرژی انتگراسیون انرژیهای تجدیدپذیر در سیستمهای انرژی کشور را در شرایط مختلف سیاستی (حمایتی و غیر حمایتی) مدلسازی و تحلیل کند و اطلاعات جامعی برای سیاست گذاری انرژی در اختیار تصمیم گیران  حوزه انرژی کشور قرار دهد.

 

در این آزمایشگاه  موضوعات تحقیقاتی بین رشته ای  در حوزه مختلفی از جمله:

 • تحلیل سیستمهای انرژی (الکتریکی، حرارتی، حمل و نقل )

 • مدلسازی و پیش بینی عرضه منابع انرژی ( تجدیدپذیر، تجدیدناپذیر)

 • پتانسیل سنجی و ارزیابی منابه انرژی های بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، آبی و دریایی، نفت و گاز و زغالسنگ

 • تهیه اطلس منابع انرژی های تجدیدپذیردر ایران برای تامین نیازهای فنی بخش اجرایی و صنعتی کشور

 • مدلسازی و تحلیل انتشار گازهای گلخانه ایی و اثرات آن بر گرمایش جهانی  بطور مستقل و یا مشترک با آزمایشگاههای دیگر

 • تربیت نیروی انسانی متبحر در همه زمینه مدلسازی و تحلیل سیستمهای انرژی،

 • توسعه و راه اندازی ابزار های مختلف مدلسازی و تحلیل سیستمهای انرژی

 •  فراهم نمودن ابزارهای لازم برای تحلیل سیستمهای انرژی 

 • تحقیقات بنیادی و کاربردی  بروی مدلسازی توسعه پایدار  سیستمهای انرژی 

 • مدلسازی سیستمهای انرژیی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ایی

 • کمک به  ارتقاء سطح فناوری مدلسازی کشور و آموزش محققان این حوزه