Asset Publisher

Return to Full Page

مغرفی آزمایشــــگاه

مغرفی آزمایشــــگاه


 

آزمایشگاه تحقیقاتی مدلسازی انرژی و توسعه سیستمهای انرژی پایدار

(آزمایشگاه تحقیقاتی متساپ)

 

 

آزمایشگاه متساپ یا مدلسازی انرژی و توسعه سیستمهای انرژی پایدار با هدف مدلسازی سیستمهای انرژی با هدف توسعه دانش و فناوری مدلسازی و برنامه ریزی سیستمهای انرژی جامع با هدف ارتقای سهم انرژی های تجدیدپذیر در سیستمهای انرژی کشور در همه ابعاد تقاضای انرژی راه اندازی شده است. . در این آزمایشگاه سیستمهای انرژی فراملی، ملی، منطقه، و استانی مدلسازی شده و اثرات مختلف تغییرات شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاستگزاری بر پایداری سیستمهای انرژی تحلیل میگردد.

در مقیاس محلی برای واحدهای برزگ مصرف کننده انرژی تحلیل مصرف انرژی تدوین و پایداری سیستمهای انرژی از منظر هزینه های انرژی ، انتشار الاینده ها و اثرات بر گرمایش جهانی تجزیه و تحلیل میگردد. آزمایشگاه متساپ تلاش میکنند با روشهای مختلف مدلسازی انرژی انتگراسیون انرژیهای تجدیدپذیر در سیستمهای انرژی کشور را در شرایط مختلف سیاستی (حمایتی و غیر حمایتی) مدلسازی و تحلیل کند و اطلاعات جامعی برای سیاست گذاری انرژی در اختیار تصمیم گیران  حوزه انرژی کشور قرار دهد.

 

در این آزمایشگاه  موضوعات تحقیقاتی بین رشته ای  در حوزه مختلفی از جمله:

  • امکانسنجی فنی و اقتصادی طرحهای توسعه انرژی های نو در سطح ملی، استانی، شهرستانی و دستگاهی 
  • تحلیل سیستمهای انرژی از جمله انرژیهای الکتریکی، حرارتی، کشاورزی و حمل و نقل
  • مدلسازی و پیش بینی عرضه منابع انرژی از جمله انرژیهای  تجدیدپذیر وغیرتجدیدپذیر
  • پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع انرژی های بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، آبی و دریایی، نفت و گاز و زغالسنگ
  • تهیه اطلس منابع انرژی های تجدیدپذیردر ایران برای تامین نیازهای فنی بخش اجرایی و صنعتی کشور
  • تهیه اطلس و پتانسیل سنجی منابع انرژیهای تجدیدپذیر استان برای برنامه ریزی توسعه آنها در سطح استانی 
  • مدلسازی و تحلیل انتشار گازهای گلخانه ایی و اثرات آن بر گرمایش جهانی  بطور مستقل و یا مشترک با آزمایشگاههای دیگر
  • تربیت نیروی انسانی متبحر در همه زمینه مدلسازی و تحلیل سیستمهای انرژی،
  • توسعه و راه اندازی ابزار های مختلف مدلسازی و تحلیل سیستمهای انرژی
  •  فراهم نمودن ابزارهای لازم برای تحلیل سیستمهای انرژی  
  • تحقیقات بنیادی و کاربردی  بروی مدلسازی توسعه پایدار  سیستمهای انرژی  
  • مدلسازی سیستمهای انرژیی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ایی
  • کمک به  ارتقاء سطح فناوری مدلسازی کشور و آموزش محققان این حوزه